การปลูกสร้างบ้านกับ เออีพี เฮาส์

 • 1. บริการให้คำปรึกษาโดยทีมงานของ "เออีพี เฮาส์"

  "เออีพี เฮาส์" ยินดีบริการให้คำปรึกษาทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแก่ลูกค้า เพื่อให้ได้ Concept Idea ของบ้านและอาคารตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อช่วยให้บ้านของท่าน สามารถก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมกับที่ดิน และงบประมาณของท่านมากที่สุด บนพื้นฐานของไลฟ์สไตล์ของลูกค้า เช่น

  • จำนวนและอายุของคนในครอบครัว จำนวนสมาชิกในครอบครัวจะเป็นตัวกำหนดจำนวนของ ห้องนอน, ห้อง น้ำ อายุก็เป็นส่วนที่จะกำหนดว่าควรมีห้องอยู่ที่ชั้นใดบ้างซึ่งทางสถาปนิกจะคอยให้คำแนะนำแก่ท่านตามความต้องการ
  • การใช้ชีวิตภายในบ้าน สมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมหรือมีกิจกรรมใดบ้างก็เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นตัวกำหนดการจัดวางพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านว่าห้องใดควรอยู่ที่ใด มีขนาดใหญ่หรือเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตภายในบ้านตามความต้องการ
  • สภาพของพื้นที่, สภาพของอากาศ, แสงแดดส่องตรงไหนบ้าง ซึ่งที่กล่าวมานี้จะเป็นตัวกำหนดให้ในการเลือกแบบบ้านว่าจะเป็นแบบบ้านในแนวลึก, แนว กว้าง, หรือแนวสูง
  • ขนาดที่ต้องการ, วัสดุที่ใช้ทั้งคุณภาพและยี่ห้อ, งบประมาณ และจะสรุปเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดของตัวบ้าน เพื่อใช้คำนวณหาราคาประมาณการคร่าวๆ ว่าเป็นไปตามงบประมาณของทางลูกค้าหรือไม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบ
 • 2. การเตรียมที่ดินให้พร้อมก่อนเริ่มดำเนินการปลูกสร้าง

  • สถานที่ก่อสร้างต้องอยู่ในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม หากเป็นจังหวัดอื่นๆ ทางบริษัทจะรับสร้างเป็นรายๆไป โดยท่านต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้บริษัทปลูกสร้างบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อน
  • ต้องมีทางให้รถบรรทุก 10 ล้อ เข้าถึงได้สะดวก และมีสายเมนของไฟฟ้าและประปาผ่านหน้าที่ดิน ในกรณีที่ถนนหน้าบ้านยังไม่มีท่อระบายน้ำ เราจะทำการก่อสร้างระบบบ่อน้ำซึมไว้ โดยลูกค้าอาจจะก่อสร้างระบบน้ำเสียมาเตรียมไว้เชื่อมกับระบบท่อระบายน้ำหน้าบ้านได้ในอนาคต (ทั้งนี้แล้วแต่ลูกค้าจะทำหรือไม่ก็ได้ โดยค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่ลูกค้าเลือก)
  • ควรดำเนินการถมหรือปรับที่ดินให้มีระดับสม่ำเสมอ ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะปฎิกูลต่างๆ และหากมีสิ่งปลูกสร้างเดิม ควรรื้อถอนให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้างบ้าน
  • จัดเตรียมสถานที่บริเวณภายในสถานที่ก่อสร้าง หรือที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เก็บวัสดุและเป็นที่พักอาศัยของคนงาน ในระหว่างการก่อสร้าง
 • 3. การเลือกแบบบ้าน

  • ในกรณีที่ลูกค้ามีแบบบ้านอยู่แล้ว ทางบริษัทยินดีที่จะคิดราคา โดยใช้พื้นฐานการคิดจากระบบก่อสร้าง และวัสดุตามมาตรฐานของบริษัทเสนอให้กับลูกค้า หรือคำนวณจากรายการวัสดุตามแบบของลูกค้า หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่าง ทางบริษัทยินดีตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคิดค่าใช้จ่ายตามรายการเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจริง
  • หากลูกค้าต้องการให้เราออกแบบบ้านให้ ทางบริษัทยินดีออกแบบให้ลูกค้า โดยทางสถาปนิกจะเข้าไปให้คำปรึกษาพร้อมทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่า แบบบ้านที่ทางเราออกแบบ จะตรงกับความต้องการของลูกค้า ให้สมกับฐานะ ขนาดครอบครัว ไลฟ์สไตล์ โดยคำนึงถึงหลักสถาปัตยกรรม การใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า และราคาประหยัด โดยอัตราค่าคิดบริการเราจะคิดราคาตามมาตรฐานของสมาคม สภาสถาปนิกสยาม

   ขั้นตอนการออกแบบ และการชำระเงิน
   1. Preliminary Design การออกแบบร่างขั้นต้นพร้อมประมาณราคา ให้ทราบ ขั้นตอนนี้ต้องชำระเงินมัดจำ 100,000 บาท
   2. Developed Design การปรับปรุงแบบร่าง นำเสนอแบบร่างที่แก้ไขจากแบบร่างขั้นต้น แล้วพร้อมประมาณราคา ชำระ 30% ของค่าดำเนินการออกแบบ
   3. Completed Design การสรุปแบบร่าง นำเสนอแบบร่างจากการแก้ไข เป็นครั้งสุดท้ายพร้อมประมาณราคา ชำระ 40% ของค่าดำเนินการออกแบบ
   4. Architect Drawing & Engineering Drawing การเขียนแบบจริงและคำนวณโครงสร้าง พร้อมlสรุปประมาณราคา ชำระ 30% ของค่าดำเนินการออกแบบ โดยนำเงินค่ามัดจำ 100,000 บาท มาหักออกในขั้นนี้

   แต่ในกรณีที่ให้บริษัทฯ ออกแบบและปลูกสร้างตามแบบนั้นด้วย บริษัทฯ จะไม่คิดค่าออกแบบ (ฟรีค่าออกแบบ) โดยจะนำเงินที่ชำระไปแล้วทั้งหมดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของค่าก่อสร้าง โดยจะทำสัญญาปลูกสร้างบ้านตามที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

   เมื่อลูกค้าตัดสินใจให้บริษัทเป็นผู้ปลูกสร้าง ขั้นตอนต่อไปเป็นการทำสัญญาจองปลูกบ้านโดยท่านต้องวางเงินมัดจำเงินมัดจำดังนี้

   1. ราคาบ้านไม่เกิน 5 ล้านบาท เงินมัดจำ 50,000 บาท
   2. ราคาบ้านตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป เงินมัดจำ 100,000 บาท
   3. ราคาบ้านที่ไม่ใช่แบบบ้านมาตรฐานของบริษัท ( แบบบ้านของลูกค้าเอง ) เงินมัดจำ 3% หรือไม่เกิน 100,000 บาท

   โดยจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าก่อสร้างบ้านหรือกรณีที่ท่านตกลง ปลูกสร้าง กับบริษัทรับสร้างบ้านรายอื่น เรายินดีคืนเงินมัดจำ

   เอกสารที่ต้องใช้
   1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 4 ชุด
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด
   3. สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า ทุกใบ จำนวน 4 ชุด
   4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินทุกคน จำนวน 4 ชุด
   5. สำเนาใบเสร็จเสียภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 4 ชุด

   บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจที่ดินที่จะทำการปลูกสร้างและถนนทางเข้า เพื่อจะกำหนดการจัดวางอาคารในที่ดินร่วมกับท่าน หากบริษัทไม่สามารถเข้าไปก่อสร้างได้เนื่องจากทางเข้า บริษัทยินดีคืนเงินมัดจำให้แก่ท่าน

  • ควรดำเนินการถมหรือปรับที่ดินให้มีระดับสม่ำเสมอ ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะปฎิกูลต่างๆ และหากมีสิ่งปลูกสร้างเดิม ควรรื้อถอนให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้างบ้าน

  • จัดเตรียมสถานที่บริเวณภายในสถานที่ก่อสร้าง หรือที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เก็บวัสดุและเป็นที่พักอาศัยของคนงาน ในระหว่างการก่อสร้าง


 • 4. การทำสัญญาหรือข้อตกลงเริ่มงาน

  • เมื่อดำเนินการสำรวจที่ดินและได้ตรวจสอบรายละเอียดวัสดุ แบบแปลน เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านจะต้องทำสัญญากับบริษัทฯ เพื่อที่จะดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง และจัดเตรียมงานเพื่อเริ่มการก่อสร้างต่อไป
  • กรณีเงินมัดจำ บริษัทจะคืนให้แก่ท่านในวันทำสัญญาปลูกสร้าง (เงินสด) หากท่านขอสินเชื่อธนาคาร (เงินผ่อน) บริษัทจะคืนให้ท่านเมื่อปลูกสร้างแล้วเสร็จ
  • หากมีรายการเพิ่มเติมภายหลังทำสัญญา บริษัทจะแจ้งราคาให้ท่านทราบก่อน เมื่อท่านตกลงจะต้องชำระเงินส่วนที่เพิ่มเติมก่อนการดำเนินการก่อสร้าง
  • ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา  โดยเริ่มนับจากวันเซ็นสัญญาและชำระค่างวดเซ็นสัญญาครบถ้วน (เริ่มงานตอกเสาเข็มภายหลังเซ็นสัญญาภายใน 60 วัน)

     ราคาบ้าน ระยะเวลาการก่อสร้าง
  ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท 9 - 10 เดือน
  ราคาบ้านตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท 11 - 13 เดือน
  ราคาบ้านตั้งแต่ 4 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท 14 - 15 เดือน
  ราคาบ้านตั้งแต่ 6 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 16 - 19 เดือน
  รราคาบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป 19 เดือนขึ้นไป
 • 5. การติดต่อส่วนราชการ เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง

  • ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
  • ขอเลขที่บ้าน
  • ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาชั่วคราว
  • ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว
  • ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาถาวร ขนาด 3/4 นิ้ว
  • ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร ขนาด 15 แอมป์ (วัสดุรุ่น Exclusive Series, Smart Series)
  • ขอติดตั้งโทรศัพท์ (มีคู่สายขององค์การโทรศัพท์ หรือบริษัทผู้รับสัมปทาน)
 • 6. การเปิดงานและดำเนินการก่อสร้าง

  หลังจากเซ็นสัญญาข้อตกลงต่างๆเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเริ่มงาน การตอกเสาเข็ม  และขึ้นเสาเอก โดยทางบริษัทฯ จะทำการโทรนัดลูกค้า เพื่อเข้าไปวางผัง เมื่อวางผังเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการตอก เสาเข็ม หากลูกค้ามีฤกษ์เสาเอก ทีมงานจะดำเนิน การเตรียมเสาที่จะใช้เป็นเสาเอกให้ท่าน กรณีลูกค้ามีฤกษ์เสาเอก ให้แจ้งบริษัทฯ ณ วันที่เซ็นสัญญา โดยมีกำหนดไม่น้อย กว่า 10 วันก่อนถึงกำหนดฤกษ์ลงเสาเอก เพื่อบริษัทฯ จะได้สามารถเตรียมงาน และดำเนินการขึ้นเสาเอกให้ท่านได้โดยสมบูรณ์   และหลังจากขึ้นเสาเอกแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการเริ่มงานในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงงาน

  สำหรับขั้นตอนนี้ หากท่านต้องการ ปรับ หรือเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างจากสัญญา ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ในขั้น ตอนการจัดทำข้อตกลงเริ่มงาน และสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนบริการลูกค้าเพื่อสอบถามรายละเอียด หรือเงื่อนไขได้ทันที

 • 7. ขั้นตอนการปิดงาน ส่งมอบบ้าน

  หลังจากดำเนินการก่อสร้าง จนมาถึงงานงวดสุดท้ายแล้ว ในขั้นตอนการเก็บงาน เมื่อบริษัทฯ ดำเนินการเก็บงานแล้ว เสร็จจะจัดส่งจดหมายแจ้งให้ท่าน โดยให้ท่านตอบกลับรายการที่ท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดยบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้กับลูกค้าภาย ใน7 วัน หลังจากได้รับเอกสารการแก้ไขเพิ่มเติมหรือนัดวิศวกรควบคุมงานไปรับรายการ ณ สถานที่ ที่ลูกค้านัดหมายเพื่อให้บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขงานครั้งสุดท้ายก่อนการรับมอบบ้าน

  ส่วนการรับมอบบ้านนั้น เมื่อบริษัทฯ แก้ไขงานตามรายการที่ท่านแจ้งตอบกลับมายังบริษัทแล้วเสร็จ ตัวแทนบริษัทฯ จะนัดท่าน ให้ทำการลงนามรับมอบบ้านเพื่อเป็นการปิดงานก่อสร้าง จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีจะสรุปค่าใช้จ่าย สิ้นสุดโครงการให้กับท่าน และเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะชี้แจงขั้นตอน การรับประกันผลงานหลังได้รับมอบบ้าน และชี้แจงขั้นตอนการรับมอบบ้าน เอกสารรับประกันผลงาน และกุญแจบ้าน รวมทั้งเอกสารสำคัญทางราชการ ถือว่าสิ้นสุดการขั้นตอนการรับสร้างบ้านกับ "เออีพี เฮาส์"

 • 8. การชำระเงิน

  งวดที่ 1 ลูกค้าชำระเมื่อ เซ็นสัญญาก่อสร้างกับทางบริษัทฯ ร้อยละของยอดรวม 10%
  งวดที่ 2 ลูกค้าชำระเมื่อบริษัทได้ทำงาน วางหมุดเสาเข็ม วางผัง ตอกเสาเข็ม เทคอนกรีตฐานราก เทคอนกรีตคานคอดินแล้วเสร็จ ร้อยละของยอดรวม 15%
  งวดที่ 3 ลูกค้าชำระเมื่อบริษัทได้ทำงาน เดินท่อระบบปลวก (ถ้ามี) เสาชั้นล่าง พื้นชั้นล่าง คานชั้นสองแล้วเสร็จ ร้อยละของยอดรวม 10%
  งวดที่ 4 ลูกค้าชำระเมื่อบริษัทได้ทำงาน เสาชั้นสอง พื้นชั้นบน บันไดส่วนโครงสร้าง คานหลังคาแล้วเสร็จ ร้อยละของยอดรวม 10%
  งวดที่ 5 ลูกค้าชำระเมื่อบริษัทได้ทำงาน โครงหลังคา ติดตั้งเชิงชาย มุงหลังคารอบบน ก่ออิฐ ติดวงกบประตู หน้าต่าง (ไม่รวมกรณีบานUPVC) แล้วเสร็จ ร้อยละของยอดรวม 10%
  งวดที่ 6 ลูกค้าชำรำเมื่อบริษัททำงาน งานประปา ฉาบปูนภายใน เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ติดตั้งฝ้าภายนอกแล้วเสร็จ ร้อยละของยอดรวม 10%
  งวดที่ 7 ลูกค้าชำระเมื่อบริษัททำงาน ฉาบปูนภายนอก ติดตั้งฝ้าภายใน ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ มุงหลังคาส่วนรอบล่าง งานพื้นส่วนซัก ล้างแล้วเสร็จ ร้อยละของยอดรวม 10%
  งวดที่ 8 ลูกค้าชำระเมื่อบริษัททำงาน ทาสีรองพื้น ปูกระเบื้องพื้น ห้องน้ำ งานพื้นผิวโถงชั้นบน(กระเบื้อง/ลามิเนต/ปาร์เก้) งานบันไดไม้ งานเมนไฟฟ้า เมนประปาแล้วเสร็จ ร้อยละของยอดรวม 10%
  งวดที่ 9 ลูกค้าชำระเมื่อบริษัททำงาน ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา สุขภัณท์ ปั้มน้ำ พื้นผิวชั้นล่าง ทาสีทับหน้า แล้วเสร็จ ร้อยละของยอดรวม 10%
  งวดที่ 10 เมื่อส่งมอบบ้านแล้วเสร็จ ร้อยละของยอดรวม 5%
 • 9. ระบบรับประกัน และบริการหลังการปลูกสร้าง

  เพื่อความมั่นใจ สบายใจ และเป็นการยืนยันเรื่องคุณภาพกับลูกค้า ทาง "เออีพี เฮาส์" ได้มีการรับประกันหลังการส่งมอบบ้าน ดังนี้

  • รับประกันงานก่อสร้างตลอดช่วงเวลา 1 ปี หลังส่งมอบบ้าน ทั้งนี้ไม่รวมงานวัสดุอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานหรือการใช้งานผิดประเภท
  • รับประกันงานโครงสร้างหลักของบ้าน เป็นระยะเวลา 15 ปี อันเนื่องมาจากการทรุดตัว
  • รับประกันงานรั่วซึมของหลังคา 5 ปี กรณีเป็น metal sheet รับประกัน 3 ปี

  "เออีพี เฮาส์" เราเป็นบริษัทก่อสร้างบ้านที่เน้นเรื่องคุณภาพและบริการเป็นสำคัญ